chi bao NUPL

Chỉ Báo NUPL Hiện Tại Cho Ta Biết Điều Gì Về Bitcoin

Trong phân tích này, chúng ta sẽ khám phá sự phục hồi giá Bitcoin bằng cách sử dụng số liệu NUPL, một thước đo định giá quan trọng. Trọng tâm của chúng tôi là tìm hiểu quá trình phục hồi trong các chu kỳ giá khác nhau. Số liệu NUPL: