cme fed watch

Công Cụ CME FedWatch

Theo dõi thời gian khi nào thì diễn ra cuộc họp FOMC kỳ tiếp theo. Và tỷ lệ dự đoán lãi suất trong cuộc FOMC đó.

bloomberg dollar index

Bloomberg Dollar Index

Đây là USD Index được tạo bởi Bloomberg (nó khác DXY) được tính toán phức tạp hơn.

Lãi Suất Tích Lũy Hiện Tại

Mỹ

Khu Vực Châu Âu

Anh Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc

GDP Theo Từng Quý

Mỹ

Khu Vực Châu Âu

Anh Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc

CPI - Lạm Phát Theo Năm

Mỹ

Khu Vực Châu Âu

Anh Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc

Tỷ Lệ Thất Nghiệp

Mỹ

Khu Vực Châu Âu

Anh Quốc

Nhật Bản

Trung Quốc