Crude Oil – Giao Dịch Dầu Thô

Báo Cáo Dự Trữ Dầu Thô Hằng Tuần Của Mỹ

Biểu Đồ Tuần Giá Oil + Dự Trữ + Báo Cáo COT

Đây là biểu đồ tuần và sẽ được cập nhật dữ liệu vào cuối tuần giao dịch. Nhưng lưu ý dòng thời gian của dữ liệu : 

  • Ngày Báo Cáo COT là Thứ 3, nhưng ngày xuất bản lại là Thứ 7
  • Ngày báo cáo Dự Trữ Dầu Thô là Thứ 4-5
  • Ngày trên biểu đồ tuần giá dầu thô là ngày Chủ Nhật Đầu Tuần Giao Dịch (không phải ngày Chủ Nhật cuối tuần).

Vì vậy chỉ vào cuối tuần mới có đủ dữ liệu để cập nhật biểu đồ tuần này. Bạn muốn xem sớm dữ liệu dự trữ dầu thô của Mỹ thì xem biểu đồ trên, vì nó sẽ có vào Thứ 4-5 trong tuần.