Social Copy Trade

Hiện mục này mình đang phát triển bởi Team Kgold cho việc copy trading, nên nội dung chỉ sơ xài cho có để giới thiệu và theo dõi hiệu suất.

  • Thời gian đánh giá hiệu suất giao dịch chưa đủ, một hệ thống giao dịch ổn định là phải cần 3 tháng để review.
  • Team Kgold đang testing các hệ thống cho ổn định về phương pháp và quy tắc giao dịch trong quản lý vốn và rủi ro.
  • Trong đó có phần phát triển và sử dụng EA để chạy autobot. Việc sử dụng EA có độ rủi ro cao nhưng có chiến lược thu lợi riêng khi dùng EA. Ngoài ra vẫn đang phát triển EA chuyên việc vào lệnh có quản lý rủi ro.

Hệ Thống Giao Dịch Rủi Ro Thấp – Lợi Nhuận Thấp

Hệ Thống Giao Dịch Rủi Ro Cao – Lợi Nhuận Cao