bitcoin tang gia 2021

Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bitcoin Vẫn Đang Trong Chu Kỳ Tăng Giá

Đây là những dấu hiệu thị trường cần quan tâm, nhưng không phải lời khuyên về đầu tư. Hiện tại giá Bitcoin đang và đã khá là cao, vốn nhỏ hay chưa có kinh nghiệm không nên tham gia thị trường giai đoạn này. Nếu nhà đầu tư đang còn hold